Contact
Unic Greece
Metaptyxiaka eks apostasews

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (MA)

MA in Banking Accounting and Finance (MA, 2 Years)
Joined Degree with the Hellenic Open University

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής κατά τις 317/25.10.2016 και 326/13.2.217 Συνεδριάσεις προσφέρει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, 650 θέσεις για το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών :

« Τραπεζική Λογιστική και Χρηματοοικονομική »


Το πρόγραμμα προσφέρει ευρείες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στον τραπεζικό, τον λογιστικό, καθώς και τον χρηματοοικονομικό τομέα, και στοχεύει στην ανάπτυξη της στρατηγικής σκέψης και των δεξιοτήτων ενός κριτικού πνεύματος. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας νέας γενιάς διευθυντικών στελεχών, ικανών να αναλύουν τις εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες, και συγχρόνως να διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και στρατηγικές σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Τραπεζική Λογιστική και Χρηματοοικονομική ακολουθεί υψηλά διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, χωρίς να χάνει τον πρακτικό επαγγελματικό του προσανατολισμό, και ολοκληρώνεται μέσα σ’ ένα ευέλικτο χρονικό διάστημα 24-60 μηνών. Η ομαδική δουλειά και οι εργασίες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος βοηθούν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που χρειάζονται για να δημιουργηθεί ένα ηγετικό στέλεχος του χρηματοπιστωτικού τομέα, των λογιστικών επιχειρήσεων, των εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, κοκ.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τα μαθήματα προσφέρονται μέσω της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους οι οποίοι:
 • επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέλιξη της τρέχουσας θέσης εργασίας τους,
 • ή αναζητούν να αλλάξουν θέση ή χώρο εργασίας,
 • καθώς και σε ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Εισδοχές στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τραπεζική Λογιστική και Χρηματοοικονομική, διενεργούνται μια φορά ανά ακαδημαϊκό έτος, για την έναρξη του προγράμματος στο Χειμερινό Εξάμηνο κάθε έτους. Ανακοινώνεται η επίσημη προκήρυξη εισδοχών στις αρχές Μαρτίου της εκάστοτε ακαδημαϊκής χρονιάς και με την ανάρτηση της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τον τρόπο αποστολής ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα και στη συνέχεια προχωρούν σε ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών που ζητούνται με την προκήρυξη.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν από τους υποψήφιους φοιτητές είναι τα ακόλουθα:
 • Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.
 • Πιστοποιητικό σπουδών, με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
 • Πιστοποιητικό επάρκειας της αγγλικής γλώσσας.
 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου κλπ., εφόσον υπάρχουν.
 • Δύο συστατικές επιστολές, εφόσον απαιτείται από την προκήρυξη.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
Όλοι οι φοιτητές του προγράμματος θεωρούνται φοιτητές και των δύο πανεπιστημίων ταυτόχρονα, και απολαμβάνουν όλα τα προνόμια και δικαιώματα που έχουν οι υπόλοιποι φοιτητές των δυο πανεπιστημίων. Αυτά περιλαμβάνουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα, τις βάσεις δεδομένων και γενικά σε όλους τους διαθέσιμους πόρους των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών τους, καθώς και στις απαραίτητες ηλεκτρονικές πλατφόρμες και στις ιστοσελίδες τους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Τραπεζική Λογιστική και Χρηματοοικονομική απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση τεσσάρων (4) Θεματικών Ενοτήτων (ΘΕ) και στη συνέχεια την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ) με θέμα σχετικό με τα γνωστικά αντικείμενα των Θεματικών Ενοτήτων του προγράμματος. Ο κάθε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει μέχρι και τρεις (3) Θεματικές Ενότητες ή μία (1) Θεματική Ενότητα μαζί με τη Διπλωματική Εργασία (60 ECTS ανά ακαδημαϊκό έτος).

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και τελειώνει την 31η Ιουλίου. Έχει διάρκεια 30-32 εβδομάδων μελέτης και ακολουθούν τελικές και επαναληπτικές γραπτές εξετάσεις (περίοδος εξετάσεων από 15 Μαΐου έως 31 Ιουλίου).

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, και για κάθε ΘΕ, πραγματοποιούνται πέντε (5) εκπαιδευτικές συναντήσεις με τον Καθηγητή - Σύμβουλο (μέλος ΣΕΠ - Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) του κάθε Τμήματος. Οι συναντήσεις αυτές είναι τετράωρες και αποκαλούνται Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ). Σκοπός των ΟΣΣ είναι κυρίως η επεξεργασία και ανάπτυξη όλων όσων θα μελετήσει ο φοιτητής κατά τη διάρκεια του έτους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση των τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων του προγράμματος, καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τραπεζική Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Master of Arts in Banking, Accounting and Finance) έχει την ακόλουθη διάρθρωση:


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ECTS
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 120

ΚΥΚΛΟΣ Α: Θ.Ε. Διοίκηση Τραπεζικών Οργανισμών (ECTS 20)

20
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Οργάνωση και Διοίκηση Τραπεζικών Οργανισμών
Στρατηγικές Τραπεζικής Ανάπτυξης

ΚΥΚΛΟΣ Β: Θ.Ε. Χρηματοοικονομική (ECTS 20)

20
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Ανάλυση Επενδύσεων
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

ΚΥΚΛΟΣ Γ: Θ.Ε. Λογιστική Ι (ECTS 20)

20
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Προχωρημένη Λογιστική

ΚΥΚΛΟΣ Δ: Θ.Ε. Λογιστική ΙΙ (ECTS 20)

20
Λογιστική Εταιριών
Διοικητική Λογιστική
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

ΚΥΚΛΟΣ Ε: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ECTS 40)

40

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι φοιτητές, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα αποκτήσουν επίσημο κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από τα δύο συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. Ο χορηγούμενος τίτλος θα είναι στην ελληνική γλώσσα, θα είναι ενιαίος και από κοινού, από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού και Κυπριακού κράτους και λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΤΕΚ 139/12.2.2015 Πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής (ΦΕΚ 346/Β΄/11.3.2015).

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η γλώσσα διδασκαλίας του μεταπτυχιακού είναι η ελληνική. Στην ελληνική γλώσσα προσφέρεται επίσης και το σύνολο του διδακτικού υλικού (βασικού και εναλλακτικού), καθώς και το σύνολο των εργασιών και εξετάσεων, οι οποίες προβλέπονται για την ολοκλήρωση του προγράμματος.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2017 θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής, πατώντας ΕΔΩ έως την 28η Μαΐου 2017.

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στο ΠΜΣ, οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι και τις 31 Μαΐου 2017 τα ακόλουθα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο unic.greece@gmail.com :

 • Αίτηση εισδοχής υπογεγραμμένη : Κάντε κλικ ΕΔΩ για να κατεβάσετε την αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών (180-240 ECTS credits)
 • Αναλυτική βαθμολογία στην οποία αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου
 • Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας – αφορά όσους έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών σε γλώσσα άλλη από την Αγγλική. Απαιτείται επίπεδο γνώσης τουλάχιστον Β2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages). Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει δικαιολογητικό γνώσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) με την οποία θα πιστοποιούν τη γνώση.
 • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Πρόσφατη ηλεκτρονική φωτογραφία

Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Τραπεζική Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MA)

Η σελίδα φορτώνει! Παρακαλώ περιμένετε...